آيا حكم ارتداد در قرآن بيان شده است؟ حكم مرتد ملي وفطري را با توجه به آيات وروايات بيان فرماييد. آيا حكم اعدام در مورد مرتد در زمان حكومت پيامبر اسلام -صلي الله عليه و سلم- يا امامان معصوم -عليهم السلام- اجرا شده است؟ با شواهد ذكر نماييد؟

مشهور ميان فقهاء چنين است كه مرتد بر دو گونه است: 1- مرتد فطري، كسي كه مسلمان متولد شده باشد يعني هنگام انعقاد نطفه او، پدر يا مادرش و يا هردو مسلمان باشند. اگر از اسلام برگردد، بازگشت او به اسلام پذيرفته نمي‌شود وكشتن او واجب است. 2- مرتد ملي، كسي كه كافر بوده مسلمان شده وسپس از اسلام برگشته؛ چنين كس توبه داده مي‌شود وتا سه روز به او ملهت داده مي‌شود اگر توبه كرد كه رها مي‌شود واگر از توبه خودداري كرد كشته مي‌شود. زن با مرتد شدن كشته نمي‌شود بلكه توبه داده مي‌شود اگر توبه كرد توبه‌اش پذيرفته مي‌شود هرچند مرتد فطري باشد واگر توبه را نپذيرفت حبس ابد در «زندان دائمي» مي‌شود.[1]